czwartek 12.03.2015

PROGRAM „ANIMATOR SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2015

PROGRAM DOFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI
GŁOWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych
„Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.”

1. Cele i zadania programu
a) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, oraz innych instytucji, w tym szkół i ośrodków specjalnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych;
b) wspomaganie działalności klubów i innych instytucji, w tym szkół i  ośrodków specjalnych w zakresie aktywizacji fizycznej i rozwoju sportu niepełnosprawnych poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów aktywności ruchowej i sportu osób niepełnosprawnych pracujących na danym obszarze;
c) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie animatorów, kwoty nie mniejszej niż dofinansowanie ze środków MSiT.
W pierwszej i drugiej edycji 2015 roku systemem planujemy objąć 531 animatorów sportu osób niepełnosprawnych (265 animatorów – I edycja i 266 animatorów – II edycja), dla których w ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe z Ministerstwa Sprotu i Turystyki w maksymalnej wysokości dofinansowania w kwocie 1200 zł(brutto) na okres 4 miesięcy – minimum 40 godzin. (na każdą edycję)
2. Organizator
– Szkolny Związek Sportowy Zarząd Główny – koordynator i realizator zadania na podstawie umowy z Departamentem Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki;
– Lokane SZS (16 województw) – współorganizatorzy.
3. Uczestnicy – adresaci programu
Nauczyciele wychowania fizycznego, w tym w szczególności ze szkół i ośrodków specjalnych, oraz instruktorzy i trenerzy pracujący z osobami niepełnosprawnymi, posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z niepełnosprawnymi na podstawie obowiązujących przepisów.
4. Kryteria zgłoszeń
Wnioskodawcami mogą być;
– Kluby uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej.
– Szkoły i ośrodki specjalne, których zakres działania obejmuje rozwijanie aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych.
– Inne instytucje, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu niepełnosprawnych.
Zgłaszający kandydatów powinni kierować się jego wysoką aktywnością społeczną, widocznymi efektami organizacyjno-szkoleniowymi i nie pobierane wynagrodzenie ze środków  Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wnioskodawca zglasza we wniosku deklarację o zabezpieczeniu pierwszej części wynagrodzenia dla animatora z innych źródeł na szczeblu lokalnym, minimum 1200 zł (brutto / na edycję )
Prawidłowo wypełnione wnioski kandydatów rozpatrują Lokalne SZS – współorganizatorzy.
5. Sposób wyboru uczestników
Regionalne komisje Animatora Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Lokalnych SZS, które są poszerzane o stosownych przedstawicieli rozpatrują nadesłane wnioski i dokonują wyboru uczestników programu.
Komisje regionalne po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów na I edycję marzec – czerwiec oraz na II edycję wrzesień – grudzień 2015;
Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja Programu powołana przez Zarząd Główny SZS.
6. Sposób realizacji zadania
– Z wyłonionymi (w wyniku przeprowadzonej procedury) uczestnikami programu lokalne SZS zawierają indywidualne umowy;
– Zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa;
– Wnioskodawca odpowiada za ubezpieczenie uczestników zajęć prowadzonych w ramach zawartej umowy;
– Liczba uczestników zajęć sportowych prowadzonych w ramach „Animator sportu osób niepełnosprawnych”, nie może być mniejsza niż 10 osób niepełnosprawnych, chyba, że sytuacja osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności/możliwości funkcjonalne) wymusza mniejszą liczbę uczestników sekcji. Każdorazowe sytuacja tka musi być szczegółowo opisana i uzasadniona.
– Praca instruktora/trenera/animatora musi być dokumentowana w „dzienniku pracy instruktora/trenera/animatora” i stanowi dla wnioskodawcy podstawę wypłaty dofinansowania ze środków Ministerstwa Stortu i Turystyki.
– Osoby prowadzące zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych – „Animator sportu osób niepełnosprawnych” nie mogą prowadzić zajęć sportowych i tym samym pobierać wynagrodzenia z tego tytułu.
7. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
– Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Departament Sportu dla Wszystkich Ministerstwa Sportu i Turystyki.
– Zarząd Główny SZS – organizator oraz Lokalne SZS, dokonują kontroli  i oceny realizacji nawiązanych umów i opracowują kompleksowe sprawozdanie z realizacji przyjętego zadania.

Załączniki do programu:
– Wniosek o Animatora SON,
– Informacje i wskazówki do programu SON
– Oświadczenie animatora SON
– Dziennik pracy Animatora SON

 

Copyright © 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone
Pozycjonowanie stron Opole